atpirkti

atpirkti
atpir̃kti, àtperka (atpirka SD211), -o tr. J 1. žr. nupirkti 1: Aš pats tą klaimą atpirkaũ Nmč. Kalba, kad tą namelį būk jis atpir̃ko Pmp. Policistas lyginėjo, norėjo [klevą] atpirkti lentoms Žem. Tai anas atpir̃ko žemės Aradnoj, kiekas stūkstančių žumokėj[o] Rod. Atpir̃ko linus, gerai užmokėjo, užprašė pas save, pamylėjo BM211. Parnešiau šešias štopas spirito i neturu kur padėti – nėkas neatperka Plt. Jeigu pati tau nieko nesakys, tai aš tau tuos namus atpir̃ksiu Brt. Bėda manie yra, turiu blogą vyrą, vežiau ir į Telšius, nėks neatpirko JD1551. Teisę kalti smulkiuosius pinigus Airijai buvo iš anglų valdžios atpirkęs koks Vudas J.Balč. Atpirkaũ iš seserų žemę Dsn. | refl. tr.: Mejeris atsipirko Mikšaus spaustuvę prš. Aš atperkuos, jei tu nenori dovenoti Šts. 2. sumokėjus atsiimti, susigrąžinti parduotą, turėtą daiktą: Aš jam buvau pardavęs, bet dabar vėl atpirkaũ . Aš atpirkaũ savo [nusavintą] klaimą [iš kolūkio] Nmč. | refl. tr.: Pamatėm, kad be arklio blogai – eisma atsipir̃ktų Slm. Ar jie savo šešmargį jau atsipir̃ko? Alk. Jį vėl sau atsipirkti norėtų Ns1853,2. Ten gyvenimą pardaviau ir vėl čia atsipirkaũ Gs. 3. nupirkus atiduoti vietoj paskolinto, negalimo grąžinti: Tamstos puodas sudužo – atpirksiù Sdk. Sumušiau lėkštę, reiks atpir̃kt Mrj. Aš anai atiduosu pusę lito aba atpir̃ksu [daiktą] Slnt. 4. pamokėjus, pavaišinus išvaduoti: Svotas àtperka atšlaimo vartus Dv. | refl.: Nuo jos (pirmosios nakties teisės) vėliau atsipirkdavo A.Janul. Jau nuog šitų [kareivių] neatsipirksi [pakliuvęs] Lp. Jis nuo plėgų lašiniais atsipirko Alk. Atsipir̃ko nuo ganymo Dglš. Jei pinigais atsipirktái, tai bagotas niekad nemirt Mrc. | Įvyko per daug didelis dalykas, kad būtų galima atsipirkti ašaromis . ^ Bando malda Dievui įtikti ir nuo velnio atsipirkti KrvP(Jz). Bando su vogtais pinigais nuo peklos atsipirkti ir Dievui įtikti KrvP(Mrj).išgelbėti, išvaduoti: Aš jį apsiimu išgydyt ir nuo smerties atpirkt LB171. Nuo smerties negi atpir̃ks, ale kad palengvintų Ds. Bent nu smerčio neatpir̃ksi nė jokioms liekarstvoms Všv. | refl.: Ir atsipirko (aba ižsigelbėjo) iž prapulties pasnyku SPII57. Nuo smerties nė vienas neatsipir̃ksma (visi turėsime mirti) Krd. Niekas neatsiper̃ka nuo smerties Dglš. Pas mus dar nėr nuog smerties atsipirkt pinigais (visiškai neturime pinigų) Vrnv. Nuog smerties neatsipirks BPII202. 5. atlyginti, atsiteisti už padarytą piktą: Kurios nupuolis ... visais turtais svieto to atpirkta būt negal MP63. Tai neatpirks gėdos, jei liksime čia ir susimetrikavę J.Gruš.prk. atsverti, išlyginti, kompensuoti: Daugelį ... meninių trūkumų atperka idėjinis kūrinių kryptingumas .H, K bažn. savo nuopelnais atsiteisti už kieno kaltes, išgelbėti nuo pražūties: Išgelbmi, išvaduoju, atperku, išganau R126. Saugok, kurius tu atpirkai 55. Jis smertimi savo atpirkęs visus ing save tikinčius BPI64. Krauju yra àtpirktos, numazgotos ir apgražintos ir ižtrauktos ižg gomurio vilko pragarinio DP209. Kristus atmipirko KlM376. \ pirkti; apipirkti; atpirkti; dapirkti; įpirkti; išpirkti; paišpirkti; nupirkti; panupirkti; papirkti; papapirkti; parpirkti; perpirkti; prapirkti; pripirkti; razpirkti; parazpirkti; supirkti; užpirkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atpirkti — atpir̃kti vksm. Atpirkaũ prieš metùs pardúotą nãmą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atpirkimas — atpirkìmas sm. (2) J, I.; SD211,224, R285, Sut, N 1. → atpirkti 1: Į bankininkų veiklos sritį įėjo ir įvairių muitų bei rinkliavų atpirkimas rš. Koks ten atpirkimas, kad piningų nesumokėjo Brs. | refl.: Vyro vardo atsipirkimas – gorčinė Ds. 2. → …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpirkinėti — 1. iter. dem. atpirkti 1: Mikutis pradėjo atpirkinėti nuo artimų ūkininkų laukus rš. ║ įgyti: Prapultį jų brangiai atpirkinėja, o ižganymo jų dovanai nenori imt DP484. 2. refl. iter. dem. atpirkti 4 (refl.): Mes arba kovosime, arba… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvaduoti — tr. Š, NdŽ; H, H172, Q163, R247,401, MŽ330,540, N, M, L 1. išlaisvinti, išgelbėti: Vytautas sukilo prieš vokiečius, atvadavo anksčiau jiems paduotus žemaičius A1883,108. Reikia atvaduot, kągi daris Kp. Kas ją (karalaitę) galėtų nuo smako… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • amžinatvė — amžinãtvė sf. (2) amžinybė: Vienai iš jųjų atpirkti būtų per maža visos amžinatvės kentėjimų V.Myk Put. Nedovanos tau nei grabe, atvožę amžinatvės plytą Mair. ◊ į amžinãtvę nukeliauti mirti: Visi nukeliausim amžinatvėn rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipirkti — apipir̃kti, apìperka (apiper̃ka Vj), o tr. 1. visiems užtektinai visko nupirkti: Visus vaikus apipir̃ko Sdb. Tuojaus nusivežė [sužadėtinę] į Jurbarką, tuojaus apipir̃ko, laikroduką ant rankos užrišo Skr. Juk ans tavi apipir̃ks nū kojų lig galvos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpirkdinti — atpir̃kdinti cur. atpirkti; pakeisti kuo kitu: Bet vis tai, kas atveria gimdyvę aslyčios, atpirkdinsi avinėliu Ch2Moz13,13. pirkdinti; atpirkdinti; nupirkdinti; pasipirkdinti; persipirkdinti; pripirkdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpirkdyti — tr. atpirkti: Kiti atpir̃kdė kluonus, sodus Grv. pirkdyti; atpirkdyti; išpirkdyti; supirkdyti; užpirkdyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpirkinti — atpir̃kinti cur. atpirkti 5: Teip žydai, nė patys nežinodamys, atpirkino šį svietą M.Valanč. pirkinti; atpirkinti; nupirkinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvaldyti — tr. 1. refl. tr. pakankamai ilgai prižiūrėti, tvarkyti ką turimą, atsiturėti: Atsivaldė žemę dvyleka metų ir atidavė kitam sūnuo valdyti Šts. 2. KŽ suvaldyti, sutramdyti. ║ prijaukinti, pripratinti: Notvaldytas SD179. 3. valdant išvaduoti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”